Poesie di Ada Roggio

Acconciatrice, nato giovedì 29 giugno 1961 a Floersheim am Main (Germania)
Questo autore lo trovi anche in Frasi & Aforismi, in Indovinelli, in Umorismo, in Racconti, in Frasi per ogni occasione e in Diario.

Scritta da: Ada Roggio

È f’nout u carnval

È f’nout u carnval
Do nord o sud.
L’Italie è in fest.
De mont o mar, s fstggè
è fnout u carnval.
Vann innanz i tradzion,dulc fritt d tutt i rigion.
Frittl e tenerell.
Bomboloun ,sfappole,e crostoli.
Cicerchiet, buscei,tortell,ciambell,
na scorpacciat d mascherein.
Ciramiglie,crescentine,
donzelle,favarelle,
intrigoni, scrocca fous,
melatelli, menatelli,
bastoncelli,berlingozzi,
brugnolus,castagnole,cvigliole,
cenci,crogetti,grostoli,
dozelle,fev mielate,
ficuzzole,frangette,
fravioli, brutt ma bun,lavagnette,intrgon,
mistocchini,peciarini,monache, pregne,scorpelle,
pampuglie,pignolata,oriellettas,gale,galani,
zeppl,i pell du prevt,rosa chtarr,taredd,
stell’e filent,struffoli,strecc e tortell.
È  fnout  u carneval e i criatour stan mal,
iann fett indigestion d dul e cos bon.
Ada Roggio
Composta martedì 9 febbraio 2016
Vota la poesia: Commenta
  Scritta da: Ada Roggio

  Carnval

  Carnval  vecchi’e  pazz  v’ arruat ind a chiezz,
  è  purtat nu carrozzon r’vstout d carton .
  Sc’am sc’am , e s’ghignazz,
  sorried a tutt e s’impezz.
  Tutt i criatour iann ascnnout ind a chiezz
  chi coriendl e i  trumbett,
  tenerell e frttllein,
  quent sà  bell’ i mascherein.
  Ind o  carr  fenn fest,
  è scuppiat a tempest,
  Ca strad tutt quent  vann vstout da carnval
  Ià na  grenn confusion è scuppiet  l’anmazione
  Pantalone,Pulcinella,
  Balanzone,Brighella,
  Colombina,Meneghino,fenn  tutt nu salout
  Rugantino ,Meo Patacca, Stenterello,Scaramuccia,
  Gioppino, Mosciolino,sorridn a tutt i  criatour.
  Ma  quent iè  bell u  carnval,
  sorridn tutt,
  schecc  ogni mal.
  Ada Roggio
  Composta sabato 16 gennaio 2016
  Vota la poesia: Commenta
   Scritta da: Ada Roggio

   A Befan

   A Befan, lesta ,lest.
   è sfdat a tepest.
   È parteit dò paies,vàrruat dop  quelche mas.
   È indussat’ na suttan.
   Calzitt longh d lan.
   Nù cappid lungh e stritt.
   Nergh accom o corsit.
   Nu mantell’ arrattupet.
   E nù guent sflacciat
   U nas a uncein,e u ment appunteit
   Vè vstout sempr rozz
   Chì scherp a mizz tecch
   Port  ch’iedd’ nù gruss pecch
   U veis ià vecchiè e stench
   Nu sorreis u port a cì ià affrent
   Sop o veis tan nù gruss neo
   Ass’meghie a nu cicisbeo
   I capidd ca tan’ arruffat
   Sà tutt’ affumcat
   Chent chent  a Befan
   chent  chent nà settman
   e c’a  mezzanott tò t’mitt a  guardè a loun
   a Befan t’ và purtè  fortoun  
   A Befan  tan ind o saccon
   Assè regal ma pour tenta carvoun
   Sfeid u vint a nav’ e a bufar
   Fin a quenn’ascenn ind e cas a tarda sar
   Sorvol  montegn e i collein
   A corsa sò, non ten mè fein
   Nan s’ stenche mè d’ vulè.
   Andò trov nù calztton.
   mett’ ind assè regal e qualche carvon.
   Chess iè a fein da filastrocch.
   S’mpetch,ma pour nu pic sciocch.
   Mentr l’Eepifanei, tutti i fist s port vei.
   Ada Roggio
   Composta venerdì 2 gennaio 2015
   Vota la poesia: Commenta
    Scritta da: Ada Roggio

    U furn d’Chiarein

    Iannn’ passat chiù d’ cinquand’enn’,
    iern ricc i famigghje ca u furn ind a cas t’nevn.
    Iei ier p’ccnenn’ e u furn a cas  no t’nemm’.
    Quenn’ i fist arruev’n, ch scì o furn d’ Chiarein  t’aviva mett in feil
    ch scì a n’furnè i tianedd’.
    Dic’ leir ch n’furnè i tianedd’,
    parav  avvedè ca s’faciav a gar a ci ca a tianedd
    chiù bell’e profumat purtav.
    Ci ca purtav patan e reis,e cozz’,
    ci ca  purtav a f’chezz,
    ci ca  purtav i maccaroun o furn,
    ci ca purtav u pan d’ spegn,
    ci ca  puratv u calzon chi  c’padd’,
    ci ca  purtav I pastarell’,
    ci ca  purtav a parmggian,
    Ier na fest  l’addor da m’nestr.
    Quenn’ ier u mumend d’ scirl a pigghjè,
    purtemm’ i mappein ch nan scalderc’ .
    Ma l’addor ier chiù fort du d’lor,
    strada  strad accumnzemm’  assaprè,
    ier nu prisc’  a purtè i tianedd’.
    Quenn’ a cas’ s’arruav, a memm’ s n’avvertav,
    accumnzav a gredè,na sgrdat c’pighjemm’
    a fein avulav pour u battpenn’.
    Ier assè a soddisfazzion ca l’avemma assaprat
    Ca t’faciav scrdè u battpenn’ e i sc’camat.
    A poch a poch u furn c’ m’accattat,
    chiss’ tradzioun oramà s’iann’ cancellat.
    Indo cor e sop a stu fogli stu scritt è rumas,
    t’la recurdè.
    Ada Roggio
    Composta lunedì 12 dicembre 2016
    Vota la poesia: Commenta
     Scritta da: Ada Roggio

     Ian' f nout i tradzion

     Iann’ f nout i tradzion.
     Tutt’ quend appassionat appirs  e cellular.
     Nan s perl  chiù  ind e famighje.
     Preim  quenn’  arruev’n i fist d Natal,s’ facevn i cartddat, i pastarell,l’amarett.
     S’accucchievn i  tre sor ch’fè i cartddat,
     s’ purtev’n a mezzascoll e nu biench s’nal.
     A pest s’faciav sop o tavlir,
     nan c stav a macchnett,
     s stennav a pest cu laghnatour,
     ca rundell’ s facevn i strisciolein, saccucchiev’n e  i rosett’s furmev’n.
     C’ bell’ recurd,
     noi ca  ierm p’cceninn’ guardemm’  affascnat,
     avemm  tenè tutt i capidd attaccat,
     s’pighjav  na cartullein
     e s’ purtev’n ind a stenz da prenz
     e s’ puggev’n sop e strofnecc
     e s’mettev’n assuchè sop o stipett’! .
     A diadop s’ frscev’n,
     e  ind o vein cutt s’ passev’n.
     Quent iern bon i carttddat!.
     Ch’ fè i pastarell’(p’scenn’di monach )
     stennev’n a pest sop o tavlir cu laghnatour,
     pigghjevn nu bicchir e furmev’n i rotond.
     I mttev’n ind a teglie infarnat
     e noie ca ierm  criatour i purtemm’ a infurnè o furn di Chiarein
     I pastarell’ ci mangemm’ ind o lett’.
     Iern ricch i famighje ca facevn i dulc,
     iern ricch ind o cor! .
     Scemm’ a coghje i mel’n iind  a campegn  d’zio Giacint,
     i facemm’ assuchè e i scazzemm!.
     I mel’n s’  macinev’n ca buttiglje,
     s’impastev’n cu zucchr e u lucur
     si fecev’n a pallein  e s’ mettev’n ind  a teglie!.
     C’ iern bell ‘i tradzion,jann f’nout i sorreis,
     e ind e famighjel’amor!
     Tutt’ quent appezzacat o cellular.
     Na cos vulariss’.ca na dei turness’m n’drat.
     Evviva u Natal.
     Ada Roggio
     Composta martedì 22 dicembre 2015
     Vota la poesia: Commenta
      Questo sito contribuisce alla audience di