Poesie di Ada Roggio

Acconciatrice, nato giovedì 29 giugno 1961 a Floersheim am Main (Germania)
Questo autore lo trovi anche in Frasi & Aforismi, in Indovinelli, in Umorismo, in Racconti, in Frasi per ogni occasione e in Diario.

Scritta da: Ada Roggio

Carnval

Carnval  vecchi’e  pazz  v’ arruat ind a chiezz,
è  purtat nu carrozzon r’vstout d carton .
Sc’am sc’am , e s’ghignazz,
sorried a tutt e s’impezz.
Tutt i criatour iann ascnnout ind a chiezz
chi coriendl e i  trumbett,
tenerell e frttllein,
quent sà  bell’ i mascherein.
Ind o  carr  fenn fest,
è scuppiat a tempest,
Ca strad tutt quent  vann vstout da carnval
Ià na  grenn confusion è scuppiet  l’anmazione
Pantalone,Pulcinella,
Balanzone,Brighella,
Colombina,Meneghino,fenn  tutt nu salout
Rugantino ,Meo Patacca, Stenterello,Scaramuccia,
Gioppino, Mosciolino,sorridn a tutt i  criatour.
Ma  quent iè  bell u  carnval,
sorridn tutt,
schecc  ogni mal.
Ada Roggio
Composta sabato 16 gennaio 2016
Vota la poesia: Commenta
  Scritta da: Ada Roggio

  A Befan

  A Befan, lesta ,lest.
  è sfdat a tepest.
  È parteit dò paies,vàrruat dop  quelche mas.
  È indussat’ na suttan.
  Calzitt longh d lan.
  Nù cappid lungh e stritt.
  Nergh accom o corsit.
  Nu mantell’ arrattupet.
  E nù guent sflacciat
  U nas a uncein,e u ment appunteit
  Vè vstout sempr rozz
  Chì scherp a mizz tecch
  Port  ch’iedd’ nù gruss pecch
  U veis ià vecchiè e stench
  Nu sorreis u port a cì ià affrent
  Sop o veis tan nù gruss neo
  Ass’meghie a nu cicisbeo
  I capidd ca tan’ arruffat
  Sà tutt’ affumcat
  Chent chent  a Befan
  chent  chent nà settman
  e c’a  mezzanott tò t’mitt a  guardè a loun
  a Befan t’ và purtè  fortoun  
  A Befan  tan ind o saccon
  Assè regal ma pour tenta carvoun
  Sfeid u vint a nav’ e a bufar
  Fin a quenn’ascenn ind e cas a tarda sar
  Sorvol  montegn e i collein
  A corsa sò, non ten mè fein
  Nan s’ stenche mè d’ vulè.
  Andò trov nù calztton.
  mett’ ind assè regal e qualche carvon.
  Chess iè a fein da filastrocch.
  S’mpetch,ma pour nu pic sciocch.
  Mentr l’Eepifanei, tutti i fist s port vei.
  Ada Roggio
  Composta venerdì 2 gennaio 2015
  Vota la poesia: Commenta
   Scritta da: Ada Roggio

   U furn d’Chiarein

   Iannn’ passat chiù d’ cinquand’enn’,
   iern ricc i famigghje ca u furn ind a cas t’nevn.
   Iei ier p’ccnenn’ e u furn a cas  no t’nemm’.
   Quenn’ i fist arruev’n, ch scì o furn d’ Chiarein  t’aviva mett in feil
   ch scì a n’furnè i tianedd’.
   Dic’ leir ch n’furnè i tianedd’,
   parav  avvedè ca s’faciav a gar a ci ca a tianedd
   chiù bell’e profumat purtav.
   Ci ca purtav patan e reis,e cozz’,
   ci ca  purtav a f’chezz,
   ci ca  purtav i maccaroun o furn,
   ci ca purtav u pan d’ spegn,
   ci ca  puratv u calzon chi  c’padd’,
   ci ca  purtav I pastarell’,
   ci ca  purtav a parmggian,
   Ier na fest  l’addor da m’nestr.
   Quenn’ ier u mumend d’ scirl a pigghjè,
   purtemm’ i mappein ch nan scalderc’ .
   Ma l’addor ier chiù fort du d’lor,
   strada  strad accumnzemm’  assaprè,
   ier nu prisc’  a purtè i tianedd’.
   Quenn’ a cas’ s’arruav, a memm’ s n’avvertav,
   accumnzav a gredè,na sgrdat c’pighjemm’
   a fein avulav pour u battpenn’.
   Ier assè a soddisfazzion ca l’avemma assaprat
   Ca t’faciav scrdè u battpenn’ e i sc’camat.
   A poch a poch u furn c’ m’accattat,
   chiss’ tradzioun oramà s’iann’ cancellat.
   Indo cor e sop a stu fogli stu scritt è rumas,
   t’la recurdè.
   Ada Roggio
   Composta lunedì 12 dicembre 2016
   Vota la poesia: Commenta
    Scritta da: Ada Roggio

    Ian' f nout i tradzion

    Iann’ f nout i tradzion.
    Tutt’ quend appassionat appirs  e cellular.
    Nan s perl  chiù  ind e famighje.
    Preim  quenn’  arruev’n i fist d Natal,s’ facevn i cartddat, i pastarell,l’amarett.
    S’accucchievn i  tre sor ch’fè i cartddat,
    s’ purtev’n a mezzascoll e nu biench s’nal.
    A pest s’faciav sop o tavlir,
    nan c stav a macchnett,
    s stennav a pest cu laghnatour,
    ca rundell’ s facevn i strisciolein, saccucchiev’n e  i rosett’s furmev’n.
    C’ bell’ recurd,
    noi ca  ierm p’cceninn’ guardemm’  affascnat,
    avemm  tenè tutt i capidd attaccat,
    s’pighjav  na cartullein
    e s’ purtev’n ind a stenz da prenz
    e s’ puggev’n sop e strofnecc
    e s’mettev’n assuchè sop o stipett’! .
    A diadop s’ frscev’n,
    e  ind o vein cutt s’ passev’n.
    Quent iern bon i carttddat!.
    Ch’ fè i pastarell’(p’scenn’di monach )
    stennev’n a pest sop o tavlir cu laghnatour,
    pigghjevn nu bicchir e furmev’n i rotond.
    I mttev’n ind a teglie infarnat
    e noie ca ierm  criatour i purtemm’ a infurnè o furn di Chiarein
    I pastarell’ ci mangemm’ ind o lett’.
    Iern ricch i famighje ca facevn i dulc,
    iern ricch ind o cor! .
    Scemm’ a coghje i mel’n iind  a campegn  d’zio Giacint,
    i facemm’ assuchè e i scazzemm!.
    I mel’n s’  macinev’n ca buttiglje,
    s’impastev’n cu zucchr e u lucur
    si fecev’n a pallein  e s’ mettev’n ind  a teglie!.
    C’ iern bell ‘i tradzion,jann f’nout i sorreis,
    e ind e famighjel’amor!
    Tutt’ quent appezzacat o cellular.
    Na cos vulariss’.ca na dei turness’m n’drat.
    Evviva u Natal.
    Ada Roggio
    Composta martedì 22 dicembre 2015
    Vota la poesia: Commenta
     Scritta da: Ada Roggio

     Sì o no

     O è sì, o è no, cos'è giusto non lo so.
     Questo mondo va in rovina.
     Degli uomini c'è poca stima.
     Tutti quanti con un gran da fare.
     Tutti dicono di ripristinare.
     Tutti vogliono prendere un accordo, tra loro nessuno è d'accordo.
     Io italiano mi sento di affogare.
     Non so proprio cosa votare.
     Il sondaggio porta la parità, alla fine chi ha più voti vincerà.
     Oh è si, oh è no una x metterò.
     Qualcosa cambierà, brutta o bella non si sa.
     Si spera nel cambiamento aspetteremo qualche decennio!
     Tasse, spese, iva, costi di gestione.
     A farne le spese siamo milioni.
     Ada Roggio
     Composta giovedì 24 novembre 2016
     Vota la poesia: Commenta
      Questo sito contribuisce alla audience di