Questo sito contribuisce alla audience di
Scritta da: Ada Roggio

Mo, tutt' f'rnout.

Tengh i capidd' biench,
a salout, acchian acchian m' ste a f nu salout A forz ind' vrezz frnout,
a giuvnezz durat nu starnout.
Accom s' chembie,
accom s' stench u fisch,
preim spavald, affruntav tutt i situazioun.
Parav che n'scion m'avava affunn.
Iosc sa ie che, acchian acchian,
m' ieghie alluntanat
da stu palcoscenicth che avav addvntat u chi bell r'trett,
iei,  parrucchir da na veit,
tnout na grenda passion
m' iann sempr piaciout i princp, le princpess,
i dam, i cavallir,
pighiav i libr da storie ch ved i figour,
e sugnav a iocchie apert.
P m' ieghi appassiunat  a v'd a Disfeid,
me meis a studi e, studie iosc, e studie duman'
a storie du  cinchcint e ched da  Disfeid m' ieghje ambarat !
Iei, c vdav mamm sempr a f v'steit ch' l'agh in man,
m' mttibb allor a mbar l'ert d' cus acchian acchian.
Ieghie accumnzat a cus  i preim v'steit, chi cuvert vecchie,
e chi cuvert che accattav e polecch o m'rcat,
Ieghie accumnzat a cri i preim gioiell,
ch i collan ca tnav,
ier g'los ass, d' i cos' ca faciav e, c' qualche ioun mi tuccav,a fest i faciav !
 cous nu vsteit iosc, cous nu vsteit duman,
ieghie chesout na valengh d' vsteit ch' sti man.
I vsteit, sa ugual e quedr dpint e pittour chi rinomat
accom a Raffaello, Pinturichio, Piero della Francesca, Botticelli, Bronzino, Domenichino.
Accuminzibb a partecp a Disfeid, i dam indussevn i gioiell, i coprcap,quache vsteit.
Facibb i capidd chi copr cap a l'attreic',e pour e personegg du spettcul.
C' casein ca iern i preparateiv, c' fusciav a destr fusciav a s'nistr.
Chi dam s faciav na grenda fateich a ferl ugual,ch i figurent ca tnevn u ruul da protagonist avevan iess ugual accom dciav a storie.
Oh cinchcint ier d' r'gor e dam a purt i capidd ca reigh o centr,i recchie accumghieth de capidd,sop a cap  mttevn  i retcell, gioiell ca cap,
coprcap tutt ingioiellat, feil d' perl tra i capidd,
o cudd i feil d' perl, a pell tutt incpranat, chidd c tnevn a pell abbronzath avevan f i popolan,
chidd c tnevn i capidd lungh sciolt' e a vest raffnat' iern i mnenn da mareit'  chi capidd s  facevn i trecc e  mttevn  i fiour e nestr,
chidd c tnevn i capidd lungh sciolt e purtevn na vest da quett e na leir iern i cortgian.
Prisntibb ind a gallerei du teatr Curc' "i quedr vivent" iern bell ass,
tutt sti mnenn ugual e quedr,
na fadd d' cristian accurrav a vd
parav a vd na procession tutt sti cristian amend da cultour.
Avibb dall'assessor a cultour" l'elogio a cultuour"
Ass manfstazion  ieghie partecpat,m nun gi fezz chi.
Mo, tutt' f'rnout.
D' m'stir fezz ancor a parrucchir,
tutt sti vsteit,sti gioiell, sti coprcap stann abbandunat, i voln si... ma regalat.
Nan cont quenta timp e' pers, quanta nott a cus e a r'cam  e a n'fl curell'
e perl,e cus a passamanarei, e poi, d' tutt i sold strutt, na n' parlam.
C' d'ceit, chiss ch vou sa  fissarei ?
Tutt cuss nat accom a nu sciuch,
to  ca st a legg, t'stiv a fum na sigareth, o t' sciv a f na pizz,
iei invec cudd timp l strutt a f veiv principess e dame c preim stavn sol sop e d'pint.
A ta ianna ruman i fotografeie e u prisc c l'ha meis.
Ch m ianna ruman ch' sempr stupat.
Acchss mor' cuntent a parucchir sognatreic' ca dat u prisc' a stu paieis!
Composta luned 10 settembre 2018

Immagini con frasi

  Info

  Scritta da: Ada Roggio

  Commenti

  ATTENZIONE: l'autore ha richiesto la moderazione preventiva dei commenti alle proprie opere.
  Invia il tuo commento
  Vota la frase:10.00 in 6 voti

  Disclaimer [leggi/nascondi]

  Guida alla scrittura dei commenti