Questo sito contribuisce alla audience di

Poesie di Ada Roggio

Acconciatrice, nato giovedì 29 giugno 1961 a Floersheim am Main (Germania)
Questo autore lo trovi anche in Frasi & Aforismi, in Indovinelli, in Umorismo, in Racconti, in Frasi per ogni occasione e in Diario.

Scritta da: Ada Roggio

A Befan

A Befan, lesta ,lest.
è sfdat a tepest.
È parteit dò paies,vàrruat dop  quelche mas.
È indussat’ na suttan.
Calzitt longh d lan.
Nù cappid lungh e stritt.
Nergh accom o corsit.
Nu mantell’ arrattupet.
E nù guent sflacciat
U nas a uncein,e u ment appunteit
Vè vstout sempr rozz
Chì scherp a mizz tecch
Port  ch’iedd’ nù gruss pecch
U veis ià vecchiè e stench
Nu sorreis u port a cì ià affrent
Sop o veis tan nù gruss neo
Ass’meghie a nu cicisbeo
I capidd ca tan’ arruffat
Sà tutt’ affumcat
Chent chent  a Befan
chent  chent nà settman
e c’a  mezzanott tò t’mitt a  guardè a loun
a Befan t’ và purtè  fortoun  
A Befan  tan ind o saccon
Assè regal ma pour tenta carvoun
Sfeid u vint a nav’ e a bufar
Fin a quenn’ascenn ind e cas a tarda sar
Sorvol  montegn e i collein
A corsa sò, non ten mè fein
Nan s’ stenche mè d’ vulè.
Andò trov nù calztton.
mett’ ind assè regal e qualche carvon.
Chess iè a fein da filastrocch.
S’mpetch,ma pour nu pic sciocch.
Mentr l’Eepifanei, tutti i fist s port vei.
Composta venerdì 2 gennaio 2015
Vota la poesia: Commenta
  Scritta da: Ada Roggio

  U furn d’Chiarein

  Iannn’ passat chiù d’ cinquand’enn’,
  iern ricc i famigghje ca u furn ind a cas t’nevn.
  Iei ier p’ccnenn’ e u furn a cas  no t’nemm’.
  Quenn’ i fist arruev’n, ch scì o furn d’ Chiarein  t’aviva mett in feil
  ch scì a n’furnè i tianedd’.
  Dic’ leir ch n’furnè i tianedd’,
  parav  avvedè ca s’faciav a gar a ci ca a tianedd
  chiù bell’e profumat purtav.
  Ci ca purtav patan e reis,e cozz’,
  ci ca  purtav a f’chezz,
  ci ca  purtav i maccaroun o furn,
  ci ca purtav u pan d’ spegn,
  ci ca  puratv u calzon chi  c’padd’,
  ci ca  purtav I pastarell’,
  ci ca  purtav a parmggian,
  Ier na fest  l’addor da m’nestr.
  Quenn’ ier u mumend d’ scirl a pigghjè,
  purtemm’ i mappein ch nan scalderc’ .
  Ma l’addor ier chiù fort du d’lor,
  strada  strad accumnzemm’  assaprè,
  ier nu prisc’  a purtè i tianedd’.
  Quenn’ a cas’ s’arruav, a memm’ s n’avvertav,
  accumnzav a gredè,na sgrdat c’pighjemm’
  a fein avulav pour u battpenn’.
  Ier assè a soddisfazzion ca l’avemma assaprat
  Ca t’faciav scrdè u battpenn’ e i sc’camat.
  A poch a poch u furn c’ m’accattat,
  chiss’ tradzioun oramà s’iann’ cancellat.
  Indo cor e sop a stu fogli stu scritt è rumas,
  t’la recurdè.
  Composta lunedì 12 dicembre 2016
  Vota la poesia: Commenta
   Scritta da: Ada Roggio

   Ian' f nout i tradzion

   Iann’ f nout i tradzion.
   Tutt’ quend appassionat appirs  e cellular.
   Nan s perl  chiù  ind e famighje.
   Preim  quenn’  arruev’n i fist d Natal,s’ facevn i cartddat, i pastarell,l’amarett.
   S’accucchievn i  tre sor ch’fè i cartddat,
   s’ purtev’n a mezzascoll e nu biench s’nal.
   A pest s’faciav sop o tavlir,
   nan c stav a macchnett,
   s stennav a pest cu laghnatour,
   ca rundell’ s facevn i strisciolein, saccucchiev’n e  i rosett’s furmev’n.
   C’ bell’ recurd,
   noi ca  ierm p’cceninn’ guardemm’  affascnat,
   avemm  tenè tutt i capidd attaccat,
   s’pighjav  na cartullein
   e s’ purtev’n ind a stenz da prenz
   e s’ puggev’n sop e strofnecc
   e s’mettev’n assuchè sop o stipett’! .
   A diadop s’ frscev’n,
   e  ind o vein cutt s’ passev’n.
   Quent iern bon i carttddat!.
   Ch’ fè i pastarell’(p’scenn’di monach )
   stennev’n a pest sop o tavlir cu laghnatour,
   pigghjevn nu bicchir e furmev’n i rotond.
   I mttev’n ind a teglie infarnat
   e noie ca ierm  criatour i purtemm’ a infurnè o furn di Chiarein
   I pastarell’ ci mangemm’ ind o lett’.
   Iern ricch i famighje ca facevn i dulc,
   iern ricch ind o cor! .
   Scemm’ a coghje i mel’n iind  a campegn  d’zio Giacint,
   i facemm’ assuchè e i scazzemm!.
   I mel’n s’  macinev’n ca buttiglje,
   s’impastev’n cu zucchr e u lucur
   si fecev’n a pallein  e s’ mettev’n ind  a teglie!.
   C’ iern bell ‘i tradzion,jann f’nout i sorreis,
   e ind e famighjel’amor!
   Tutt’ quent appezzacat o cellular.
   Na cos vulariss’.ca na dei turness’m n’drat.
   Evviva u Natal.
   Composta martedì 22 dicembre 2015
   Vota la poesia: Commenta
    Scritta da: Ada Roggio

    Sì o no

    O è sì, o è no, cos'è giusto non lo so.
    Questo mondo va in rovina.
    Degli uomini c'è poca stima.
    Tutti quanti con un gran da fare.
    Tutti dicono di ripristinare.
    Tutti vogliono prendere un accordo, tra loro nessuno è d'accordo.
    Io italiano mi sento di affogare.
    Non so proprio cosa votare.
    Il sondaggio porta la parità, alla fine chi ha più voti vincerà.
    Oh è si, oh è no una x metterò.
    Qualcosa cambierà, brutta o bella non si sa.
    Si spera nel cambiamento aspetteremo qualche decennio!
    Tasse, spese, iva, costi di gestione.
    A farne le spese siamo milioni.
    Composta giovedì 24 novembre 2016
    Vota la poesia: Commenta